fbpx

KONFIDENCIALUMO POLITIKA BIODOM

1. Apie mus

 BIODOM SIA, faktinis adresas: Berģi, Rīgas-Siguldas š. 3D, LV-1024, Latvija,  registruota Įmonių registre, numeris 40203069501, PVM LV40203069501 Toliau Konfidencialumo politikoje vadinama „BIODOM“ arba „Bendrove“. Bendrovė paskyrė asmens duomenų apsaugos pareigūną, su kuriuo galima susisiekti parašius el. pašto adresu: klients@biodom.lv. Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas atliekamas laikantis šioje Politikoje nustatytų principų.

2. Bendrosios sąlygos

Ypatingą dėmesį skiriame savo klientų, bendradarbiavimo partnerių ir darbuotojų asmens duomenų apsaugai visoje „Biodom“ įmonių grupėje, įskaitant RAB „Biodom“. Įmonė tvarko fizinių asmenų duomenis, laikydamasi asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad Jūsų duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679/ES (toliau – BDAR) ir specialių sąlygų (įskaitant darbo teisę arba buhalterinės apskaitos įstatymą) nuostatomis ir reikalavimais.

RAB „BIODOM“ yra asmens duomenų valdytojas, kaip nustatyta BDAR 4 straipsnio 7 punkte. Bendrovė naudojasi BDAR 4 straipsnio 8 punkte nurodytomis duomenų tvarkymo bendrovių, tvarkančių asmens duomenis jų valdytojo vardu, pavyzdžiui, apskaitos, rinkodaros ir IT bendrovių, paslaugomis.

„BIODOM“ taiko atitinkamas technines ir organizacines priemones, kad užtikrintų pakankamą apsaugą galimo fizinių asmenų teisių ir laisvių pažeidimo pavojaus atveju (esant skirtingai įvykių tikimybei ir pavojaus lygiui). Mūsų veikla, susijusi su asmens duomenų apsauga, yra pagrįsta bendrosiomis sąlygomis ir procedūromis reguliariai vyksta mokymai mūsų teisininkų žinioms ir kompetencijai šioje srityje pagerinti.

3. Jūsų duomenų panaudojimo tikslas

Mes vykdome plačios aprėpties rinkodarą, stengdamiesi pritraukti kuo daugiau suinteresuotų grupių, kad galėtume pateikti naujausią informaciją apie mūsų produkciją ir įmonės teikiamas paslaugas.

Mes, kaip darbdaviai, tvarkome tiek darbuotojų, tiek asmenų, su kuriais bendradarbiaujame kitokių sutarčių pagrindu, asmens duomenis. Kontaktinė informacija, gauta iš rangovų (pavyzdžiui, rangovo darbininkų kontaktinė informacija), naudojama sudarant ir vykdant sutartis.

Duomenys trečiosioms šalims suteikiami gavus Jūsų sutikimą arba vykdant teisinius reikalavimus.

4. Jūsų duomenų tvarkymo sąlygos ir pagrįstumas

Mes laikomės asmens duomenų apsaugos reikalavimų ir užtikriname, kad asmens duomenys:

 1. tvarkomi laikantis įstatymų, užtikrinant duomenų saugumą ir skaidrumą;
 2. renkami teisėtais, aiškiais tikslais ir nėra tvarkomi naudojant kokias nors kitas priemones, kurios neatitiktų šių tikslų;
 3. renkami tik tokia apimtimi, kiek reikalinga, ir atsižvelgiant į tikslus, dėl kurių duomenys renkami ir apdorojami;
 4. pataisomi ir atnaujinami, jeigu būtina tai padaryti. Mes imsimės būtinų priemonių, kad užtikrintumėme, jog asmens duomenys bus nuolat atnaujinami, taip pat, kad bus ištrinti arba pataisyti, jeigu padaryta klaida.
 5. bus saugomi tokia forma, kuri suteikia galimybę identifikuoti ne daugiau nei tai reikalinga nustatytiems tikslams pasiekti;
 6. bus tvarkomi taip, kad būtų užtikrinta tinkama asmens duomenų apsauga, įskaitant apsaugojimą nuo nesankcionuoto arba neteisėto tvarkymo, arba netyčinio praradimo bei sunaikinimo.

 

Paprastai duomenys tvarkomi remiantis susitarimu, kurį bet kada galima atšaukti. Kitas atvejis būtų situacija, kurioje Jūsų duomenis reikia tvarkyti, kad būtų galima vykdyti sutartį, kurios šalis esate, arba imtis priemonių Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį.

Duomenų tvarkymas gali būti reikalingas ir atliekamas tais tikslais, kurie susiję su mūsų teisėtais interesais, tokiais kaip mūsų sandorių reikalavimų laikymasis.

Kai kuriais atvejais tvarkymas būtinas, kad įvykdytume teisinius įsipareigojimus, taikomus mums, kaip duomenų valdytojui. Tokie teisiniai įsipareigojimai yra pagrįsti darbo teisės arba įstatymo dėl buhalterinės apskaitos nuostatomis.

5. Jūsų teisės

Mes imsimės reikiamų priemonių, kad visa būtina informacija būtų pateikta glausta, suprantama, lengvai peržiūrima ir prieinama forma, taip pat aiškiu ir paprastu tekstu. Šios priemonės yra susijusios su Jūsų asmens duomenų apsauga ir Jūsų galimybe naudotis savo teisėmis, gaunant:

 1. informaciją, kuri pateikta, surenkant asmens duomenis;
 2. informaciją, kuri pateikiama pagal prašymą – ar duomenys tvarkomi, taip pat kitais klausimais, nurodytais BDAR 15 straipsnyje, įskaitant teisę kopijuoti duomenis;
 3. pakeistus duomenis;
 4. užmirštus duomenis;
 5. laikantis apribojimų, susijusių su duomenų tvarkymu;
 6. duomenų perdavimu;
 7. prieštaravimu, kad duomenys būtų tvarkomi;
 8. sprendimu, kuris nėra pagrįstas vien tik automatiniu duomenų tvarkymu (įskaitant profiliavimą);
 9. informaciją apie duomenų apsaugos reikalavimų nesilaikymą.

 

Be to, jeigu Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi remiantis Jūsų sutikimu, turite teisę jį atsiimti. Sutikimas gali būti atšauktas bet kuriuo metu, ir sutikimo tvarkyti duomenis atšaukimas neturi įtakos vertinant duomenų tvarkymo teisėtumą iki atšaukimo.

Norėdami susisiekti su mumis dėl šio įstatymo taikymo, prašome kreiptis asmens, atsakingo už „BIODOM“ duomenų tvarkymą, el. pašto adresu: klients@biodom.lv arba rašyti adresu: BIODOM SIA, Berģi, Rīgas-Siguldas š. 3D, LV-1024, Latvija

Jūsų duomenų saugumas yra mūsų prioritetas, tačiau jeigu manote, kad tvarkydami jūsų asmens duomenis pažeidžiame BDAR nuostatas, turite teisę pateikti skundą Asmens duomenų apsaugos valdybos pirmininkui.

6. Kaip mes su Jumis susisieksime

Mes teikiame informaciją raštu, taip pat kitais būdais, įskaitant elektronines priemones. Jums paprašius, mes galime suteikti informaciją žodžiu arba kitomis priemonėmis, jeigu yra galimybė jus identifikuoti. Gavę Jūsų prašymą elektroniniu formatu (jeigu turite galimybę pateikti šiuo formatu), informaciją Jums taip pat pateiksime elektroniniu formatu, jeigu nenurodysite mums kitos pageidaujamos komunikacijos formos.

7. Terminas, iki kada mes atsakysime į Jūsų prašymą

Mes stengiamės pateikti informaciją vengdami nepagrįsto delsimo, paprastai per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Jeigu neišvengiama, šis laikotarpis gali būti pratęstas iki dviejų mėnesių (jeigu prašymą įvykdyti sudėtinga arba prašymų yra labai daug). Tačiau bet kuriuo atveju per mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie atliktus veiksmus arba (jeigu bus reikalinga) pratęsime terminą, nurodydami vėlavimo priežastį.

8. Duomenis tvarkančios bendrovės ir (arba) subrangovai

Jeigu mes bendradarbiaujame su bendrovėmis, kurios mūsų vardu tvarko asmens duomenis, naudojamės tik tų bendrovių paslaugomis, kurios palaiko tinkamą techninį ir organizacinį lygį, reikalingą įgyvendinant priemones, užtikrinančias, kad duomenys būtų tvarkomi laikantis BDAR reikalavimų ir nepažeidžiant asmenų, kuriems priklauso duomenys, teisių.

Mes atidžiai renkamės bendroves, kurioms patikime Jūsų duomenų tvarkymą. Su šiomis bendrovėmis sudarome išsamius susitarimus ir nuolat tikriname, kaip vyksta tvarkymo procesas, ar laikomasi susitarimo reikalavimų bei atitinkamų teisinių nuostatų.

9. Duomenų saugojimas

Siekdami įvykdyti teisinius reikalavimus, visapusiškai parengėme procedūras, kurios apima šiuos klausimus:

 1. duomenų apsauga projektavimo etape ir duomenų apsauga pagal numatytuosius nustatymus;
 2. poveikio duomenų apsaugai vertinimas;
 3. informavimas apie pažeidimus;
 4. duomenų tvarkymo veiklos registro priežiūra;
 5. duomenų saugojimas;
 6. duomenų subjektų teisių įgyvendinimas.

 

Mes reguliariai peržiūrime ir atnaujiname savo dokumentaciją, kad ji būtų įrodymas, jog laikomasi atitikties reikalavimų, kaip nustatyta pagal BDAR formuluojamą atskaitomybės principą, taip pat reikalavimo nepažeisti interesų tų duomenų subjektų, kurių duomenis siekiame panaudoti tobulindami rinkodarą.

10. Mes rūpinamės Jūsų duomenų tvarkymu

Mes saugome asmens duomenis tokiu formatu, kuris suteikia galimybę identifikuoti duomenų subjektą ne daugiau nei būtina tvarkymo tikslams pasiekti. Pasibaigus šiam laikotarpiui, šie duomenys saugomi anonimizuoti (apribojamos funkcijos, suteikiančios galimybę atpažinti subjektą) arba ištrinami. Asmeniniai duomenys ištrinami visiškai ir visiems laikams. Vykdydami saugojimo procedūrą, mes užtikriname, kad asmens duomenų saugojimo laikotarpis būtų kuo trumpesnis.

Duomenų tvarkymo laikotarpį mes daugiausia nustatome remdamiesi įstatymais (pavyzdžiui, dėl darbininkų dokumentacijos ir buhalterinės apskaitos dokumentų privalomo saugojimo), taip pat atsižvelgdami į teisėtus duomenų valdytojo interesus (pavyzdžiui, rinkodaros tikslu). Saugojimo politika apima duomenis, tvarkomus išspausdintus ir elektroniniu formatu.

11. Leidimai

Mes garantuojame, kad asmenys, veikiantys mūsų vardu, turintys prieigą prie Jūsų asmens duomenų, tvarkys juos tik mūsų prašymu, išskyrus atvejus, kai ES arba valstybių narių įstatymai numato kitaip.

12. Slapukai

Slapukai yra maži failai, įdiegiami Jūsų kompiuteryje. Jų veikimas yra susijęs su nustatymais ir informacija apie Jūsų lankymąsi interneto svetainėje. Slapukai yra skirti išsaugoti duomenis apie nustatymus ir sekti naudotojo veiklą svetainėje.

Mes naudojame slapukus tam tikriems tikslams, įskaitant tai, kad norime pritaikyti savo svetainės turinį Jūsų reikmėms ir optimizuoti svetainių naudojimą bei palaikyti sesijos procesą (po prisijungimo prie sistemos), kad naudotojui nereikėtų iš naujo įvesti naudotojo vardo ir slaptažodžio kiekviename atskirame puslapyje, taip pat palaikyti su saugos užtikrinimu susijusias funkcijas.